Vaststellingsovereenkomst voorbeeld: wat hoort er in ieder geval in te staan? (Op de website van https://www.vaststellingsovereenkomst.org/ kunt u gratis een voorbeeld vaststellingsovereenkomst-voorbeelddownloaden)

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarmee een werknemer en werkgever het ontslag van de werknemer regelen. De Nederlandse wet stelt geen vormvereisten aan deze overeenkomst, maar toch is het belangrijk dat bepaalde elementen hierin staan vermeld aangezien er anders bijvoorbeeld problemen met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kunnen ontstaan.

Omvang vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is altijd meerdere pagina’s lang. Hoe lang de overeenkomst exact is, verschilt per individueel geval. Bij bijvoorbeeld een ingewikkelde ontslagvergoeding of eindafrekening zal de overeenkomst aanzienlijk langer zijn. Ook bijvoorbeeld een concurrentie- en relatiebeding of een geheimhoudingsbeding kunnen gedetailleerd zijn, zodat ook in dit geval de vaststellingsovereenkomst omvangrijk is.

Opbouw vaststellingsovereenkomst

Een typische vaststellingsovereenkomst begint met de personalia van de werkgever en de werknemer. Het kan zijn dat werkgever of werknemer door een derde partij worden vertegenwoordigd of iemand anders hebben gemachtigd om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. In dit geval worden ook de personalia van deze personen in de overeenkomst vermeld. Vervolgens, wordt in het kort de arbeidsovereenkomst geschetst die wordt beëindigd. Denk hierbij aan een korte functiebeschrijving, de ingangsdatum van het contract en de overeengekomen vergoeding(en). Hierna wordt beschreven hoe en waarom de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Vervolgens, worden de exacte afspraken die zijn gemaakt uiteengezet. Hier wordt bijvoorbeeld de einddatum van de dienstbetrekking gespecificeerd alsmede de ontslagvergoeding, de eindafrekening en eventuele bedingen zoals een concurrentiebeding. Onderaan de vaststellingsovereenkomst bevinden zich tot slot de handtekeningen van de werkgever en werknemer (of degenen die zij voor de ondertekening hebben gemachtigd).

Initiatief bij werkgever

Belangrijk is dat expliciet in de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld dat de werkgever het initiatief heeft genomen tot de arbeidsbeëindiging. Wanneer dit niet duidelijk uit de overeenkomst blijkt, kan het UWV de (ex-)werknemer een WW-uitkering weigeren. Een voorbeeld van een hiervoor geschikte tekst is: “Het initiatief ter beëindiging van het dienstverband met de werknemer, is door de werkgever genomen.”

Geen verwijt werknemer

Voor de WW-rechten van de (ex-)werknemer is het ook van belang dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat hem of haar het ontslag niet is te verwijten. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het formuleren van de ontslagreden. Het falen van de werknemer om zijn of haar werk goed te doen of andere misdragingen van de werknemer, kunnen dus beter niet worden opgevoerd als ontslagreden. Voorbeelden van ontslagredenen die wél geschikt zijn om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden, zijn:

  • bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld een afname in de vraag naar de producten of diensten van de werkgever, waardoor er geen werk meer is voor de werknemer);
  • onoplosbaar verschil van inzicht over de manier waarop de arbeid moet worden verricht;
  • langdurige ziekte van de werknemer, zonder succesvolle re-integratie.